Structure

Organogram of Shakti Samuha
organogram
Organogram of Shakti Samuha
Click on image to enlarge